Telefonjour – alltid öppet  0660-22 06 08

Personuppgiftspolicy

Höga Kusten Begravning & Juristbyrå personuppgiftspolicy Höga Kusten Begravning & Juristbyrå organisationsnummer 556460-4881, är ansvarig för de personuppgifter som erhålls eller inhämtas i samband med ett uppdrag.

Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet är en personuppgift. Det rör sig exempelvis om namn, personnummer, adress, mail och foton.

Dödsbon omfattas inte av GDPR-reglementet.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till Höga Kusten Begravning & Juristbyrå men utan vissa uppgifter kan vi inte utföra uppdraget vi får från dig.

Höga Kusten Begravning & Juristbyrå kommer inte att lämna ut personuppgifter till någon utomstående om det inte:
A) ingåtts en särskild överenskommelse med dig,
B) är nödvändigt för att i ett visst uppdrag fullt ut tillvarata dina intressen,
C) krävs för att kunna fullgöra någon lagstadgad skyldighet eller följa beslut av domstol eller annan myndighet, eller
D) föreligger avtal mellan Höga Kusten Begravning & Juristbyrå och tjänsteleverantörer som utför tjänster för vår räkning.

Dina personuppgifter används uteslutande för att fullgöra ett begravningsuppdrag eller juridiskt uppdrag och inte i något marknadsföringssyfte eller liknande.

Personuppgifterna sparas under tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som krävs i det enskilda fallet.

Du har rätt att utan kostnad begära information från oss om användningen av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att rätta eller radera felaktiga personuppgifter eller begränsa behandlingen av dylika uppgifter. Du har dessutom rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format, eller, i möjligaste mån få uppgifterna översända till någon annan enligt din anvisning.

Om du är missnöjd med Höga Kusten Begravning & Juristbyrå behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i Sverige, eller i förekommande fall den tillsynsmyndigheten i annat land där du bor eller arbetar.

Cookie/kakor

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Läs mer om vilka cookies vi använder i vår Cookiepolicy

Länkar

Vi länkar ibland till andra sidor hos tredje part på vår webbplats som har sina egna integritetsbestämmelser och vilka vi inte kan ta ansvar för.

Kontakt

Kontakta oss för mer information eller frågor angående företagets personuppgiftsbehandling:

Höga Kusten Begravning & Juristbyrå
Postadress: Kyrkvägen 1, 893 30 Bjästa
Telefon: 0660-22 06 08
E-post: info@hogakustenbegravningsbyra.se